Ivesticijo.biz logotipas
Paieška:

Naudojimosi Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šiomis Naudojimosi interneto svetaine taisyklėmis (toliau -Taisyklės) apibrėžti visi interneto svetainėje www.investicijos.biz (toliau „Svetainė") savininko UAB „Consultus Magnus" (toliau „Paslaugų teikėjas") teikiamų paslaugų (toliau „Paslaugos") svetainės naudotojui (toliau „Vartotojas") metu atsirandantys santykiai: „Svetainės" peržiūros sąlygos, „Svetainės" vartotojų teisės, pareigos, atsakomybė bei kitos nuostatos.

1.2. Taisyklės yra privalomos „Vartotojui". Asmenys, nesutinkantys bent su viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės tapti „Vartotojais".

1.3. Be šių Taisyklių, šalių santykius reguliuoja Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai, nusistovėjusi praktika bei profesinės etikos standartai.

1.4. Bet kokia šioje svetainėje pateikta informacija yra skirta tik informaciniams tikslams.

2. Vartotojų teisės ir įsipareigojimai ir patvirtinimai

a) Vartotojas turi teisę:

2.1. Nemokamai naudotis šiomis Svetainėje teikiamomis paslaugomis:

2.1.1.. Informacijos peržiūra ir pasinaudojimas ja teisėtais ir asmeniniais tikslais (spausdinimas, siuntimas norimam adresatui el. paštu);

2.1.2. Informacijos paieška Svetainėje pagal www.investicijos.biz svetainėje nurodytus ir „Vartotojo" pasirinktus kriterijus.

2.1.3. Gavimas ir naudojimasis „Paslaugų tiekėjo" atsiųstais pasiūlymais.

2.1.4.. Kitų Svetainės „Vartotojų" pateikiamos informacijos komentavimas ir atsiliepimų rašymas.

2.2. Nesutikdamas su bet kokiu Taisyklių pakeitimu ar papildymu, „Vartotojas" turi teisę vienašališkai nutraukti teisinius santykius su „Paslaugų teikėju" iki įsigaliojant pakeitimams ar papildymams. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles „Vartotojas" toliau naudosis internetine Svetaine, tai reikš „Vartotojo" sutikimą su Taisyklių pakeitimais, pataisymais ir/ar papildymais.
2.3. „Vartotojas" turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis.

b) Vartotojas įsipareigoja:

2.4. Norėdamas talpinti Informaciją, pateikti šiuos būtinus duomenis: vardą, elektroninio pašto adresą, slaptažodį. Jeigu „Vartotojas" nepateiks būtinų duomenų, sistema nesudarys sąlygų jam užsiregistruoti ir talpinti informacijos į Svetainės forumą bei naudotis kitomis „Paslaugų teikėjo" Svetainėje teikiamomis Paslaugomis.

2.5. Užtikrinti, kad Svetainės naudojimo metu visi „Vartotojo" pateikti duomenys (toliau „Informacija"):

2.5.1. būtų tikslūs ir teisingi;

2.5.2. neprieštarautų įstatymams ir kitiems taikomiems Lietuvos Respublikos teisės aktams;

2.5.3. nepažeistų trečiųjų asmenų intelektualios nuosavybės teisių ar kitų trečiųjų asmenų turtinių ir (ar) neturtinių teisių;

2.5.4. neprieštarautų geriems papročiams ir profesinei etikai;

2.5.5. nebūtų užkrėsti virusais ir nebūtų kitų kompiuterinių programų ar rinkmenų, kurie trukdytų, pažeistų ar kitu būdu trukdytų normaliai naudotis Svetaine, ar kurie po naudojimosi Svetaine galėtų išlikti „Vartotojų" kompiuteriuose ir (ar) trukdytų, pažeistų ar kitu būdu trukdytų normaliam funkcionavimui arba kurie po išsaugojimo „Vartotojų" kompiuteriuose galėtų trukdyti, pažeisti ar kitu būtu trukdyti normaliam funkcionavimui;

2.5.6. nebūtų tarpininkų ar kitų trečiųjų asmenų kontaktinių duomenų informaciniame objekto lauke ar kitame tam tikslui nenumatytame informaciniame lauke.

2.6. Nesinaudoti Svetaine neteisėtų sandorių atlikimui ir (arba) siekiant apgauti.

2.7. Nedelsiant atnaujinti savo pateiktą Informaciją.

2.8. Saugoti Svetainės naudojimui suteiktą slaptažodį ir vartotojo ID taip, kad jis nepatektų į trečiųjų asmenų rankas, išskyrus atvejus, kai „Vartotojas" tokius trečiuosius asmenis yra įgaliojęs jam atstovauti teikiant Paslaugas;

2.9. Nedelsiant el. paštu informuoti „Paslaugų teikėją" apie Svetainės naudojimui suteiktų slaptažodžių ir (ar) vartotojo ID pametimą arba patekimą į trečiųjų asmenų rankas.

2.10. Komentuodamas ar rašydamas atsiliepimus apie kitų sistemos „Vartotojų" pateikiamą Informaciją, ją vertinti objektyviai ir specialiai nekenkti kitų Svetainės „Vartotojų" įvaizdžiui savo ar trečiųjų šalių interesams patenkinti.

2.11.Patalpindamas Informaciją, prisiima visą atsakomybę už jos turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms.

c) Vartotojas patvirtina, kad atlikdamas veiksmus Svetainėje:

2.12. yra mažiausiai 18-os metų veiksnus fizinis asmuo ar registruotas juridinis asmuo, kurio atstovas turi visus įgaliojimus vietoj juridinio asmens arba jo vardu naudotis Svetaine, veikti šio juridinio asmens vardu bei prisiimti šio juridinio asmens vardu įsipareigojimus.

2.13. vykdys visus Taisyklių 2.4-2.11 punktuose išvardytus ir kitus Taisyklėse nurodytus „Vartotojo" įsipareigojimus;

2.14. yra susipažinęs ir sutinka su nuostata, kad „Paslaugų teikėjas" turi teisę perduoti „Paslaugų teikėjo" pasirinktiems patikimiems bendradarbiavimo partneriams informaciją, kurios „Paslaugų teikėjas" klausė „Vartotojo" pastarajam registruojantis Svetainės naudotoju arba naudojantis Svetaine, arba kuri, naudojantis Svetaine, apie „Vartotoją" susikaupia kitokiu būdu.

2.15. pateikia savo duomenis Svetainei savo noru ir sutinka, kad jo pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu Svetainės duomenų bazėje 2 (dvejus) metus nuo jo paskutinio prisijungimo prie sistemos. „Vartotojas" sutinka ir pripažįsta, kad pateikia savo duomenis Svetainėje tam, kad Paslaugų teikėjas ar tretieji asmenys galėtų nevaržomai prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti ir kopijuoti. „Vartotojo" duomenys taip pat yra naudojami jo registravimo bei vėlesnio administravimo sistemoje tikslu, taip pat tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant kai tiesioginei rinkodarai vykdyti Paslaugų teikėjas pasitelkia trečiuosius asmenis) .

2.16. sutinka, kad jam registruojantis sistemoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruos „Vartotojo" kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.

2.17. Supranta ir sutinka, kad atsižvelgiant į tai, jog Paslaugoms ir Svetainės veikimui gali turėti įtakos daug aplinkybių, kurių Paslaugų teikėjas negali kontroliuoti, Paslaugos teikėjas negali užtikrinti nepertraukiamo ar visiškai patikimo Paslaugų ir Svetainės pasiekiamumo.

 

3. Paslaugos teikėjo pareigos, teisės ir atsakomybė

a) Paslaugų tiekėjo pareigos:

3.1. suteikti „Vartotojui" virtualią erdvę, t.y. Svetainę, kurioje „Vartotojas" galėtų skaityti Informaciją, reklamuotis bei naudotis kitomis Paslaugomis.

3.2. informuoti „Vartotojus"  apie Taisyklių pakeitimus per Svetainėje skelbiamus atitinkamus pranešimus likus ne mažiau kaip 30 dienų iki įsigaliojimo.

3.3. Informuoti „Vartotoją" per Svetainės informavimo kanalus apie planuojamus techninės priežiūros laikotarpius, likus ne mažiau kaip 3 (trims) dienoms, jei dėl numatomų darbų galimi Paslaugų teikimo sutrikimai.

b) Paslaugų tiekėjas turi teisę:

3.4. dėl Svetainės ir Paslaugų plėtros ir jų geresnio bei saugesnio naudojimo vienašališkai bet kuriuo metu keisti ir papildyti Taisykles.

3.5. bet kuriuo metu stebėti tai, kas vyksta Svetainėje, stebėti Svetainės naudotojų pateikiamą informaciją; taip pat „Paslaugų teikėjas" turi teisę ištirti visus įtariamus Taisyklių pažeidimus ir taikyti visas teisėtas priemones.

3.6. siekdamas išlaikyti aukštą Svetainėje pateiktos informacijos kokybę, bet kuriuo metu iš Svetainės išimti ar redaguoti „Vartotojų" pateiktą Informaciją, jei ji prieštarauja Taisyklėms, geriems papročiams ar galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams.

3.7. Informaciją, kurią „Paslaugų teikėjas" gavo „Vartotojui" registruojantis Svetainės naudotoju ir naudojantis Svetaine, naudoti Paslaugų plėtrai. Taip pat, keistis sukaupta informacija su pasirinktais patikimais partneriais siekiant praplėsti, pagerinti ir kitu būdu tobulinti teikiamas Paslaugas.

3.8. naudoti Svetainėje paskelbtą informaciją savo leidiniuose ar kitose žiniasklaidos priemonėse.

3.9. panaudoti Informaciją reklaminiais jo bendrovės tikslais, neatskleisdamas asmeninės „Vartotojo" informacijos.

3.10. „Paslaugų teikėjas" turi teisę savo nuožiūra apriboti ar panaikinti „Vartotojo" Svetainės naudojimo teises, jei:

3.10.1. „Vartotojas" nevykdo ar netinkamai vykdo Taisyklėse numatytus įsipareigojimus;

3.10.2 „Vartotojo" pateikti patvirtinimai yra klaidinantys ir (arba) klaidingi;

3.10.3. „Vartotojas", registruodamasis Svetainės naudotoju ar naudodamasis Svetaine, yra pateikęs Informaciją, kuri yra neteisinga, klaidinanti ir (arba) netiksli;

3.11. Paslaugos teikėjas pasilieka sau teisę keisti Svetainės dizainą ir turinį, taip pat bet kada laikinai ar visiškai uždaryti Svetainę ir/ar nutraukti Paslaugų ar jų dalies teikimą, esant galimybei pateikdamas apie tai pranešimą Svetainėje.

c) Paslaugų tiekėjo atsakomybė

3.12. „Vartotojai" Svetaine naudojasi savo atsakomybe. „Paslaugų teikėjas" nėra atsakingas už Svetainėje „Vartotojų" pateiktų pasiūlymų, komentarų ir kitos „Vartotojų" įvestos Informacijos atitikimą Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams ir geriems papročiams, teisingumą, galiojimą, kokybę ir pan.

3.13. „Paslaugų teikėjas" neįsipareigoja taisyti nurodytų informacijos trūkumų ar pildyti trūkstamų duomenų, išskyrus atvejus, kai tai imperatyviai nustato Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai ar kiti teisės aktai.

3.14. „Paslaugų teikėjas" negarantuoja pateiktos Informacijos visapusiškumo, patikimumo ar tikrumo, bei neprisiima atsakomybės dėl įstatyminių prievolių, kurios gali atsirasti dėl svetainėje pateiktos informacijos galimo klaidingumo, trūkumų ar neatitikimų.

3.15. Svetainėje" yra nuorodų į fizinių asmenų, įmonių ar organizacijų interneto svetaines. „Paslaugų teikėjas" nėra atsakingas už šių interneto svetainių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo metodus.

3.16. Laikoma, kad naudojimasis Svetaine vykdomas nepriekaištingai, jei Svetaine ar jos duomenų baze visapusiškai galima naudotis 90 % laiko per metus.

3.17. „Paslaugų teikėjas" neatsako dėl Svetainės ar jos duomenų bazės sutrikimo ar dėl nuostolių „Vartotojams" ar tretiesiems asmenims, kilusių dėl techninių priežasčių ir/ar sunkumų ar kitokių įvykių, kurių „Paslaugų teikėjas"  negali kontroliuoti ar įtakoti ir dėl kurių „Vartotojas" negali naudotis Internetine svetaine (internetinio ryšio nutrūkimas, kompiuterinės įrangos, telekomunikacijų įrangos ar kitos įrangos gedimas ir t.t.); Paslaugų teikėjas jokiais atvejais neatsako už netiesioginius nuostolius ar nuostolius, kilusius ne dėl Paslaugų teikėjo tyčios ar didelio nerūpestingumo.

3.18. „Paslaugų teikėjas" saugo „Vartotojų" asmeninę informaciją ir ją naudoja laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

4. Autorių ir kitos teisės

4.1. „Paslaugų teikėjas" yra visų teisių į Svetainės turinį bei Svetainės duomenų bazės savininkas ir turi išimtinę teisę į jų naudojimą. Visi prekių ar paslaugų ženklai, dizainai, pavadinimai, logotipai ir pan., kuriuos „Paslaugų teikėjas" pateikia Svetainėje, yra „Paslaugų teikėjo" nuosavybė arba „Paslaugų teikėjas" turi teisę jais naudotis.

4.2. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas Svetainės turinio, dizaino ir Svetainės duomenų bazių informacijos pakeitimas, apdorojimas, kopijavimas ir/ar kitoks naudojimas be raštiško „Paslaugų teikėjo" leidimo ir/arba nesilaikant Taisyklių, yra autorių teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

5.Taikytina teisė

5.1. Svetainės veikla vykdoma išimtinai vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Bet kokie ginčai, kilę dėl atitinkamos Svetainės veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti, Lietuvos Respublikos kompetentingame teisme pagal Paslaugų teikėjo buveinės vietą.